Algemene voorwaarden


Art.1 Definities

– Eva Buter paardentherapie: Gevestigd in Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 7955172, telefoonnummer 0623820383, emailadres: info@evabuter.nl , website: www.evabuter.nl 
– Cliënt: De eigenaar of opdrachtgever van het te begeleiden paard
– Therapeut:
(Eva Buter) de behandelaar en eigenaar van Eva Buter paardentherapie

– Paard: Het dier aangeboden voor een behandeling of consult. 
Behandeling: Het door de therapeut te geven cranio sacraal (CST) of guasha therapie behandeling.

– Overeenkomst: Overeenkomst tussen de cliënt en de therapeut om het betreffende paard te behandelen.

Art. 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten behandelingen en diensten die onder de naam van Eva Buter therapie worden verleend. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als er uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Art. 3 Behandeling
1. Een afspraak voor behandeling komt tot stand door een aanbod vanuit de cliënt of therapeut en het dan wel accepteren hiervan van de andere partij. Deze afspraak wordt bevestigd ofwel telefonisch, mondeling of via de email. Eva Buter paardentherapie is gerechtigd hier voorwaarden of beperkingen aan te stellen. 

2. Eva Buter paardentherapie vertrouwt erop dat de cliënt eigendomsrecht heeft over het te behandelen paard of machtiging heeft van de eigenaar om de behandeling af te spreken. Eva Buter paardentherapie heeft hierin geen onderzoeksplicht. Blijkt anders, is de aanvrager verplicht de gemaakte afspraak te vergoeden. 

3. De behandeling vindt plaats op de locatie waar het paard woont.

4. Het betreffende paard blijft gedurende de volledige behandeling onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/cliënt. 

5. Eva Buter paardentherapie is ten alle tijden gerechtigd om de behandeling te stoppen wanneer blijkt dat het paard een contra-indicatie heeft (te vinden op de website: www.evabuter.nl) of er een andere gedoogde reden gevonden wordt om het paard niet te kunnen behandelen. De cliënt zal dan nog 50% van het afgesproken bedrag moeten vergoeden. 

6. Een behandeling kan vroegtijdig worden beëindigd op nadrukkelijke wens van de cliënt. Eva Buter paardentherapie is daarin op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventuele risico’s, schade of kosten als gevolg van de voortijdige stopzetting. 

7. Eva Buter paardentherapie is gerechtigd de behandeling vroegtijdig te beëindigen zonder toestemming van de cliënt wanneer:
– Het vertrouwen met de cliënt ofwel paard zodanig is geschaad dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is.
– De cliënt de betaalplicht weigert zal de behandeling gestopt worden tot dit is opgelost.
– Eva Buter paardentherapie ervaart dat de behandeling geen kans meer geeft op een succesvolle behandeling. 
– Eva Buter paardentherapie ervaart dat het betreffende paard eerst gezien moet worden door een dierenarts of ander gespecialiseerd behandelaar. 
– In alle bovengenoemde situaties dient de cliënt aan de betaalplicht te voldoen, tenzij anders is besproken en overeengekomen tussen beide partijen. 

Art. 4 Betaling
1. Voor het uitvoeren van de afgesproken behandeling is de cliënt verplicht de kosten te vergoeden, welke up to date gehouden worden en te vinden zijn op de website (www.evabuter.nl). Afwijken hiervan wordt nadrukkelijk afgesproken en zwart op wit vastgelegd. 

2. De cliënt is verplicht de betaalplicht te voldoen direct na de behandeling, zowel contant als via de bank zijn toegestaan. 

3. Bij toestemming van Eva Buter paardentherapie kan er gekozen worden voor een behandeling op factuur, waar een betaalplicht van 10 dagen aan vast zit. Wanneer de cliënt verzuimt te betalen zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. 

4. Behandelingen die in minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen door Eva Buter paardentherapie eveneens in rekening worden gebracht.

5. Eva Buter paardentherapie is gerechtigd ieder jaar tarieven te mogen wijzigen. 

6. Bij verzuim van de betaling binnen het aangegeven en afgesproken termijn is Eva Buter paardentherapie gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke vermelding rente en/of extra kosten voor gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso kosten toe te voegen aan de openstaande betaling.   

Art. 5. Aansprakelijkheid 
1. Een schriftelijk en gedetailleerd rapport van de tekortkoming aan Eva Buter paardentherapie is een voorwaarde voor het in aanmerking komen van de aansprakelijkheid. Deze zal moeten worden voorzien van een rapport van een onafhankelijk deskundige.

Art. 6 Beeld en geluidsopnamen
1. Het is niet toegestaan om beeld en/of geluidsopnamen te maken zonder nadrukkelijke toestemming van Eva Buter paardentherapie. 

2. Het is niet toegestaan om beeld en/of geluidsopnamen te verspreiden en/of te delen op sociale media of binnen gesloten kring zonder nadrukkelijke toestemming van Eva Buter paardentherapie. 

3. Andersom is het niet toegestaan door Eva Buter paardentherapie beeld en/of geluidsopnamen te delen zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt.

Art. 7 Vertrouwelijkheid
1. Eva Buter paardentherapie is verplicht zorgvuldig met de persoonsgegevens van de cliënt en/of paard om te gaan en diens privacy te respecteren. 

2. Het delen van bovengenoemde gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld na nadrukkelijke toestemming van de cliënt. 

3. Persoonlijke gegevens van de cliënt en/of paarden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel voor administratieve doeleinden binnen het bedrijf Eva Buter paardentherapie gebruikt. 

4. Eva Buter paardentherapie dient zich te houden aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Art. 8 Klachten
1. Eventuele klachten omtrent de verkregen behandeling dienen binnen 10 dagen na behandeling schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt aan Eva Buter paardentherapie. 

2. Voor, tijdens en na een behandeling is het verboden om bewust informatie die van belang kan zijn achter te houden. Wanneer dit blijkt vervalt de aanspraak op het maken van een klacht. 

3. Het aansprakelijkheidsrecht vervalt wanneer een andere arts of behandelaar het paard tussentijds behandeld of heeft behandeld en er niet meer transparant naar de situatie kan worden gekeken. 

4. Wanneer Eva Buter paardentherapie de klacht gegrond acht zal er in overleg met de cliënt naar een oplossing worden gezocht. 

Art. 9 Toepasselijk recht 
1. Binnen alle overeenkomsten gemaakt met Eva Buter paardentherapie is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen voortkomend uit een overeenkomst zullen worden berecht door een bevoegde rechter in omgeving Nijmegen.